لیست دروس دوم دبیرستان

نام دروس رشته ریاضی

تعداد واحد  

نام دروس رشته تجربی

تعداد واحد  

نام دروس رشته انسانی

تعداد واحد
دین وزندگی (2) 3   دین وزندگی (2) 3   دین وزندگی (2) 3
زبان فارسی (2) 2   زبان فارسی (2) 2   زبان فارسی (2) 2
ادبیات فارسی (2) 2   ادبیات فارسی (2) 2   ادبیات فارسی (2) 2
عربی (2) 2   عربی (2) 2   عربی (2) 2
زبان خارجی (2) 2   زبان خارجی (2) 2   زبان خارجی (2) 2
فیزیک (2)وآزمایشگاه 3   فیزیک (2)وآزمایشگاه 3   آمارومدلسازی 2
شیمی (2)وآزمایشگاه 3   شیمی (2)وآزمایشگاه 3   جامعه شناسی (1) 2
ریاضی(2) 4   ریاضی(2) 4   اقتصا د 2
هندسه(1) 2   هندسه(1) 2   تاریخ ایران وجهان (1) 4
جغرافیای عمومی 3   جغرافیای عمومی 3   تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) 2
آمارومدلسازی 2   زیست شناسی 1 2   جغرافیا (1) 3
تربیت بدنی2 1   تربیت بدنی2 1   تربیت بدنی (2) 1
هنر نگارگری 1   هنر نگارگری 1   هنر نگارگری 1
هنر خوشنویسی 1   هنر خوشنویسی 1   هنر خوشنویسی 1
مهارت های زندگی 1   مهارت های زندگی 1   مهارت های زندگی 1
جمع واحد     جمع واحد     جمع واحد  

بازگشت به صفحه قبل