لیست دروس کاردانش

نام دروس رشته طراحی صفحات وب

تعداد واحد  

نام دروس رشته برنامه نوبسی کامپیوتر

تعداد واحد
دین و زندگی (2) 3   دین و زندگی (2) 3
زبان فارسی (2)  سایر رشته ها 2   زبان فارسی (2)  سایر رشته ها 2
ادبیات فارسی (2) 2   ادبیات فارسی (2) 2
زبان خارجه (2) 2   زبان خارجه (2) 2
جغرافیای عمومی و استان 3   جغرافیای عمومی و استان 3
تربیت بدنی(2) 1   تربیت بدنی(2) 1
آمادگی دفاعی 2   آمادگی دفاعی 2
عربی (1/2) 1   عربی (1/2) 1
عربی (2/2) 1   عربی (2/2) 1
دین و زندگی (3) 3   دین و زندگی (3) 3
تاریخ معاصر ایران 2   تاریخ معاصر ایران 2
رایانه کار - درجه 2 (نظری) 5.5   ریاضی 2 4
رایانه کار - درجه 2 (عملی) 6.5   برنامه نویسی Visual basic (نظری) 2
رایانه کار - درجه 1 (نظری) 4.5   برنامه نویسی Visual basic (عملی) 2.5
رایانه کار - درجه 1 (عملی) 4.5   رایانه کار - درجه 1 (نظری) 5.5
طراحی گرافیک رایانه (نظری) 3.5   رایانه کار - درجه 1 (نظری) 6.5
رایانه کار flash mx (نظری) 1.5   رایانه کار - درجه 2 (نظری) 4.5
رایانه کار flash mx (عملی) 2   رایانه کار - درجه 2 (نظری) 4.5
طراحی مقدماتی صفحات وب (نظری) 1.5   کار آفرینی 2
طراحی مقدماتی صفحات وب (عملی) 3   بهداشت و ایمنی کار 2
رایانه کار - visual interdev (نظری) 2   قانون کار 1
رایانه کار - visual interdev (عملی) 1.5   کار ورزی کاردانش 2.5
رایانه کار - dream weaver (نظری) 1   جمع واحد 59
رایانه کار - dream weaver (عملی) 1      
قانون کار 1      
کار ورزی کاردانش 2      
جمع واحد 63      

بازگشت به صفحه قبل