مرکز آموزش از راه دور رايان کاشيها: موضوعات درسي
هنوز وارد سايت نشده ايد (ورود به سايت)

موضوعات درسي:


رياضي(2) سال دوم دبيرستان - رشته رياضي
اين درس به كليد احتياج دارد

معلم آنلاين
.:::: CustomerService Kashiha ::::.


شیمی دوم رياضي
اين درس به كليد احتياج دارد

معلم آنلاين
.:::: CustomerService Kashiha ::::.


آمار دوم رياضي
اين درس به كليد احتياج دارد

معلم آنلاين
.:::: CustomerService Kashiha ::::.


هندسه 1 دوم رياضي
اين درس به كليد احتياج دارد

معلم آنلاين
.:::: CustomerService Kashiha ::::.


فيزيك دوم رياضي
اين درس به كليد احتياج دارد

معلم آنلاين
.:::: CustomerService Kashiha ::::.


 

Designed by MOODLE and Developed by KASHIHA

PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 870 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 876 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 1187 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 2017 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3094 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3671 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3746 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3766 $CFG->debug in config.php overrides database setting