مرکز آموزش از راه دور رايان کاشيها: موضوعات درسي
هنوز وارد سايت نشده ايد (ورود به سايت)

موضوعات درسي:


آشنايي با ميراث فرهنگي
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

هنر و ادب فارسي
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

انسان ، فضا و طراحی
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

آشنايي با رشته هاي مختلف هنري
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

سیر هنر در تاریخ(2)
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

سیر هنر در تاریخ(1)
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

کارگاه هنر(2)
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

کارگاه هنر (1)
اين درس به كليد احتياج دارد
در اينجا يك جمله مختصر و جالب براي توضيح درس بنويسيد

 

Designed by MOODLE and Developed by KASHIHA

PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 870 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 876 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 1187 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 2017 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3094 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3671 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3746 PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\WebSites\Kashiha_Ir\school\lib\adodb\adodb.inc.php on line 3766 $CFG->debug in config.php overrides database setting